Luôn vì sự hài lòng của khách hàng

Khách hàng của
Ad Interior

Tôn chỉ hoạt động xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất tới từng nhân viên của AD là: “Không ngừng sáng tạo, tận tình phục vụ khách hàng” nhằm thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất về thẩm mỹ tiến độ và chất lượng công trình cũng như cam kết bảo hành bảo trì nhanh và hiệu quả nhất sau nghiệm thu.

Ricoh

“Tôn chỉ hoạt động xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất tới từng nhân viên của AD là: “Không ngừng sáng tạo, tận tình phục vụ khách hàng” nhằm thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất về thẩm mỹ tiến độ và chất lượng công trình cũng như cam kết bảo hành bảo trì nhanh và hiệu quả nhất sau nghiệm thu….”

Ông NATEEBHONG SEDTHMAETHARAT
Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Ricoh Việt Nam / Giảng viên

Citibank

“Tôn chỉ hoạt động xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất tới từng nhân viên của AD là: “Không ngừng sáng tạo, tận tình phục vụ khách hàng” nhằm thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất về thẩm mỹ tiến độ và chất lượng công trình cũng như cam kết bảo hành bảo trì nhanh và hiệu quả nhất sau nghiệm thu.”

Ông PHAM NGOC MINH
Phó giám đốc / Trường phòng dịch vụ Citi Bank

American Center

“Tôn chỉ hoạt động xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất tới từng nhân viên của AD là: “Không ngừng sáng tạo, tận tình phục vụ khách hàng” nhằm thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất về thẩm mỹ tiến độ và chất lượng công trình cũng như cam kết bảo hành bảo trì nhanh và hiệu quả nhất sau nghiệm thu.”.

Ông ALEX TITOLO
Phòng Văn hóa Thông tin của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ

Capstone Vietnam

“Tôn chỉ hoạt động xuyên suốt từ cấp quản lý cao nhất tới từng nhân viên của AD là: “Không ngừng sáng tạo, tận tình phục vụ khách hàng” nhằm thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhất về thẩm mỹ tiến độ và chất lượng công trình cũng như cam kết bảo hành bảo trì nhanh và hiệu quả nhất sau nghiệm thu.”

Bà BÙI QUẾ HƯƠNG
Đại diện văn phòng Capstone